Postani voznik z nami

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles

Sistem za izposojo koles v Mestni občini Celje, Občini Laško, Občini Žalec in Občini Polzela se imenuje KOLESCE in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Žalec in Občina Polzela so nosilci sistema KOLESCE, vzdrževalec sistema za avtomatizirano izposojo koles pa je družba Nomago d.o.o., storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji  in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Kolesce. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18).

I. Uvodne določbe

1) Mestna občina Celje, Občina Laško, Občina Žalec in Občina Polzela (»nosilec«) izposojajo kolesa in elektronska kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so ti izdelki in storitve na voljo.

2) Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec[1]« ; vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom servis in redistribucijo).

Kontaktni podatki:

·  Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana

· Spletna stran: bikes.nomago.si

·  Telefonska številka: 014317760

· Elektronska pošta: bikes@nomago.si

·  Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 014317760

3) Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles: www.kolesce.si

4) Sistem za izposojo koles vključuje terminal za najem koles, stojala in priklopna mesta za navadna kolesa in ločeno za električna kolesa ter navadna in električna kolesa; sestavni deli sistema KOLESCE so blagovne znamke Nomago bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: bikes.nomago.si.

5) Nosilec oz. vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je dostopen 24 ur na dan, v obdobju uporabe sistema. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

II. Registracija in potrditev

1) Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu www.kolesce.si, na terminalu za najem, prek telefona ali osebno na prodajnem mestu.

Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu www.kolesce.si.  Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem samo osebno na prodajnem mestu.

2) Pri registraciji mora uporabnik navesti: mobilno telefonsko številko, ime in priimek, naslov, mesto in poštno številko, državo, e-mail naslov, izbrano tarifo, številko kreditne kartice / Paypal številko oz. obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3) Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev  dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4) Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika ter pri terminalu za najem  v sistemu Kolesce.

5) Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila SMS ali pa navedeno na terminalu za najem.

6) Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem KOLESCE),  stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec KOLESCE ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov.  Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni. ceni.

7) Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta, na terminalu ali osebno pri prodajnih mestih znaša 1 EUR (oz. po veljavnem ceniku),  ki pa bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra pa znaša 3 EUR (oz. po veljavnem ceniku), ki bo dodan stanju na uporabniškemu računu in se bo porabil za strošek najema v prihodnosti. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8) Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih informacij, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9) Uporabnik si lahko preko spleta ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Kolesce v višini 2 EUR oz. po veljavnem ceniku ter skladno z navodili na spletnem naslovu www.kolesce.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.

III. Pogoji in določila uporabe koles v sistemu KOLESCE

1)  Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:

a)  osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili 1. točke II. poglavja splošnih pogojev),

b)  za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,

c)   za poti zunaj območja Občin savinjske regije,

d)   za podnajem tretjim osebam,

e)   osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovednih drogi n drugih psihoaktivnih snovi v prometu)),

f) v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.

2) Uporabnik je dolžan k spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.

3) Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.

4) Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.

5) Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.

6) Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.

7) Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.

8) Uporabnik ne sme spreminjati zagotovljene šifre za zaklep niti je posredovati tretjim osebam.

9) Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa v kakršnokoli, brezplačno ali plačljivo uporabo tretji osebi.

IV. Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ eno kolo z enim uporabniškim računom.

V. Trajanje najema

1) Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s posredovanjem šifre za vgrajeno ključavnico kolesa uporabniku s strani vzdrževalca.

2) Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja.  Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca ali prek terminala za najem prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije ali direktno na terminalu za najem. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

3) Maksimalen čas neprekinjenega najema kolesa je največ 24 ur.

VI. Pogoji in način najema kolesa

1)  Uporabnik lahko najame kolo preko terminala, preko mobilne aplikacije, preko telefona, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.

2) Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.

3) Uporabnik je poleg tega pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za cesto in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.

4) Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma sporočiti. Če uporabnik ugotovi, da kolo nima ključavnice, se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.

VII. Parkiranje najetih koles

1) Kolo mora biti parkirano na vidnem mestu.  Uporabnik mora pri parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne predpise. Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne bo poškodovalo tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.

2) Koles ni dovoljeno trajno ali začasno parkirati

a) pri semaforjih,

b) pri parkomatih ali parkirnih urah,

c) pri prometnih znakih,

d) pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,

e) pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,

f)  tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,

g) tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,

h) na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,

i)  na javnih stojalih za kolesa,

j)  kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,

k) na vodilnih ploščah za slepe,

l)  na poštne predale ali pred njimi,

m) pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,

n) na dovozih in pred njimi.

3) Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4) Uporabnik ne sme trajno parkirati koles v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5) Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.kolesce.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII. Vračilo najetih koles

1) Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Kolesce, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).

2) Uporabnik mora najeto kolo vedno postaviti v stojala na uradnem postajališču sistema Kolesce, in sicer tako, da se odda navadno kolo v priklopno mesto za navadna kolesa in električno kolo v priklopno mesto za električna kolesa. Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo z vgrajeno ključavnico in s pomočjo šifre, ki jo je uporabnik prejel ob najemu kolesa.

3) V primeru, če na uradnem postajališču sistema Kolesce ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo vgrajene ključavnice ob drugo kolo v sistemu ali ob priklopno mesto ter se odjavi iz sistema.

4) Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. Le to je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.

5) Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa v višini 30 EUR.

6) Prekoračitev maksimalnega časa najema kolesa znaša 100 EUR za vsak dan.

IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

1) V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.

X. Odgovornost uporabnika

1) Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sama povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.

2) Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.

3) Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.

4) Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 150,00 EUR za navadno kolo in 600,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena zneskovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.

5) Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen,. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.

6) Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.

XI. Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti  vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII. Zaupnost informacij o uporabnikih

1) Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.

2) Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.

3) Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.

4) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu www.kolesce.si  ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontakte podatke vzdrževalca, ki so navedeni v I. poglavju teh splošnih pogojev.

XIII. Zlorabe in izključitve

1) Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.

2) Omejitev odgovornosti, opredeljena v 2. točki X. poglavja ne velja,  če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.

3) Vsakršna zloraba kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.

XIV. Stroški, cene in izračuni

1) Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku, veljavnem b začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik je dostopen na spletnem naslovu www.kolesce.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom.

2) Letna najemnina (tarifa) je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne najemnine. Veljavnost letne najemnine se samodejno podaljša za eno leto, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 4 tedne pred potekom veljavnosti.

XV. Plačila

1) Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno kartico, paypal ali z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) oziroma gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.

2) Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki nastane zaradi uporabnikove krivde, ali iz drugih razlogov, za katere je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem  naslovu www.kolesce.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.

3) Če uporabnik zamuja s plačilom, , se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.

4) Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.

5) Načini plačila:

· Preko spleta, mobilne aplikacije ali terminala s kreditno kartico oz. paypal

· Na prodajnem mestu vzdrževalca oz. nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.

XVI. Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

1) Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom, ki je na voljo na spletnem naslovu www.kolesce.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v svojem uporabniškem računu oziroma uporabniškem profilu na naslovu www.kolesce.si in v mobilni aplikaciji.  Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).

2) Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabnikom.

3) Uporabniki so dolžni podati pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.

XVII. Odpoved pogodbenega razmerja

1) Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja kot opredeljena v teh splošnih pogojih.

2) Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu www.kolesce.si  ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov opredeljen v I. poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

3) Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v 2. odstavku XIV. Točke.

XVIII. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

1) Nosilec (in vzdrževalec kot pogodbeni obdelovalec) zbira, shranjuje in uporablja osebne podatke uporabnikov, kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.

2) Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.

3) Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 5. odstavku II. točke teh splošnih pogojev s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljalcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.

4) Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v Pravilih o zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu www.kolesce.si.

XIX. Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče.

 

XX. Končne določbe

Ti Splošni pogoji so v veljavi od 13.9.2018 dalje. Vsakokrat veljavni so objavljeni so na spletnem naslovu www.kolesce.si. Vsaka sprememba bo vidna na terminalu, na spletni strani ali mobilni aplikaciji za izposojo ter posredovana vsem uporabnikom po elektronski pošti.

Pravila o zasebnosti

Upravljavci osebnih podatkov so:

MESTNA OBČINA CELJE:
Kontaktni podatki: Mojca Perše, telefon: 03/4265822 e-pošta: mojca.perse@celje.si

OBČINA LAŠKO:
Kontaktni podatki: Denis Balažič, Intelektum, telefon: 02/6209840, e-pošta: info@intelektum.eu

OBČINA ŽALEC:
Kontaktni podatki: Darja Orožim, telefon: 03/7136412 e-pošta: darja.orozim@zalec.si

OBČINA POLZELA

Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov
Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zagotavljanje pogodbeno določenega namena, to za izvajanje pogodbe o najemu za kolo »KOLESCE«, ki ste jo sklenili z nami.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zgoraj navedenega namena so:

  • Ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov, poštna številka, kraj, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, telefon, PIN koda, aktivacijska koda, evidenčna številka uporabnika, številka kreditne kartice in veljavnost, številka transakcijskega računa in ime banke, oznaka postaje, čas prevzema in vrnitve kolesa in številka kolesa, IP naslov, podatki o brskalniku in naslov obiskane spletne strani, piškotke (pri uporabi spletne strani)

Izjava o piškotkih je dostopna na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/piskotki

Vse zgoraj navedene podatke potrebujemo za zagotavljanje identifikacije uporabnikov, da vršimo plačila ter uveljavljamo morebitne zahtevke. Osebne podatke bomo hranili dokler boste imeli aktiviran račun in še eno leto in pol po deaktivaciji uporabniškega računa. Po tem času bomo podatke izbrisali. Uporabniki, ki bodo imeli leto in pol neaktiven račun pa bomo izbrisali celoten uporabniški račun in osebne podatke.

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov skladno s sklenjeno pogodbo med upravljalci in vzdrževalcem Nomago d.o.o.: Sustav javnih bicikala d.o.o., nextbike GmbH, Grom d.o.o., Infobip LTD, zunanji ponudnik storitev spletnega plačevanja.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov
Pravica do izbrisa/pozabe
Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.
V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.
Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Vse zahteve vezane na zgoraj navedene pravice lahko z pošljete po pošti na naslov upravljalcev naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami 
Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Ogroženost varstva osebnih podatkov
Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov
Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca naveden v uvodu teh Pravil o zasebnosti.